Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

A ALGEMEEN

B AANBIEDINGEN

C TOTSTANDKOMING

D UITVOERING

E MEER- en MINDERWERK

F OPLEVERING

G GARANTIE

H BETALINGEN

I OVERMACHT

J ONTBINDING

K AANSPRAKELIJKHEID

L SLOT

A. ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen: Attema Daktechniek ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 71075771, hierna te noemen “Attema” en opdrachtgever, hierna te noemen: “Opdrachtgever”, mits van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en per-e-mail of schriftelijk is afgeweken.

2. Standaardvoorwaarden, inkoop- en/of andere (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door Attema uitdrukkelijk zijn aanvaard en per-e-mail of schriftelijke bevestigd.

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op het werk, voor de uitvoering waarvan, Attema derden heeft betrokken.

4. Onder ‘het werk’ wordt in deze voorwaarden verstaan: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden inclusief eventueel ontwerp en/of leveringen.

B. AANBIEDINGEN

1. Alle bij een aanbieding behorende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen etc.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar zijn niet bindend en blijven eigendom van Attema en mogen niet zonder toestemming van Attema worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.

2. Als Opdrachtgever de aanbieding niet aanvaardt is deze verplicht om terstond de hiervoor onder B.1. bedoelde stukken te retourneren aan Attema.

3. Alle in een aanbieding genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.

4. Attema mag de kosten die gemoeid zijn met het tot stand komen van een aanbieding in rekening te brengen bij Opdrachtgever, mits hij Opdrachtgever vooraf per e-mail of schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

C. TOTSTANDKOMING

1. Als Opdrachtgever de aanbieding van Attema aanvaardt, komt er een overeenkomst tot stand op het moment dat Attema

of de aanvaarding binnen een redelijke termijn per e-mail of schriftelijk bevestigt,

of Attema met de uitvoering van het werk begint.

2. Opdrachtgever kan Attema niet verplichten om met de uitvoering van het werk aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de (eventueel) overeengekomen (termijn) betaling heeft ontvangen.

3. Indien Opdrachtgever de opdracht wil annuleren na per e-mail of schriftelijke opdracht te hebben gegeven is deze 20% van het totaal aangenomen bedrag verschuldigd, vermeerderd met eventueel reeds gemaakte kosten (incl. de reeds aan de opdracht bestede tijd), welke kosten Attema dient te onderbouwen. Een annulering moet per e-mail of schriftelijk en door middel van een aangetekend schrijven te geschieden.

D. UITVOERING

1. Opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van Opdrachtgever.

2. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk behoren, zodanig en tijdig worden verricht, zodat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien er toch vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient Opdrachtgever Attema hiervan terstond in kennis te stellen. Als de aanvang en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, dient de daaruit voor Attema voortvloeiende schade door Opdrachtgever te worden vergoed.

3. Opdrachtgever is tegenover Attema verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van Attema en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.

4. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Attema op tijd kan beschikken over de voor het werk benodigde vergunningen en ontheffingen en eventuele overige goedkeuringen en over de door hem voor het werk te verschaffen gegevens.

5. Opdrachtgever draagt zorg voor de bereikbaarheid van de plaats van uitvoering van het werk, alsmede voor de geschiktheid van de toegangswegen tot de plaats van het werk.

6. Opdrachtgever draagt het risico voor:

 • Schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd, indien en voor zover hij verantwoordelijk is voor de bewaking daarvan.
 • Schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn, dan wel door hem zijn voorgeschreven en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken, die bij een door Opdrachtgever voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken.
 • Schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.
 • De ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen.
 • Schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en hulppersonen.
 • Het van Attema afkomstige ontwerp, indien en voor zover dat door hem per e-mail of schriftelijk is goedgekeurd.

7. Opdrachtgever vrijwaart Attema voor alle aanspraken van derden ter zake van schaden die krachtens deze voorwaarden voor rekening van Opdrachtgever blijven, met inbegrip van schade als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.

8. Opdrachtgever staat Attema toe, gedurende het werk, op het werkterrein of aan het werk naamaanduidingen en reclame aan te brengen.

9. Opdrachtgever is niet gerechtigd de door bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen werkzaamheden te laten uitvoeren, die niet in verband staan met het werk.

E. MEER- EN MINDERWERK

1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

a. in geval van wijzigingen in het bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk;

b. in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;

c. in de gevallen als in deze voorwaarden bepaald.

2. Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Als er geen termijnbetaling is overeengekomen dan wordt er verrekend na de voltooiing van het werk.

3. Minderwerk wordt in één keer verrekend bij de eindafrekening.

4. Mocht het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreffen, heeft Attema recht op een bedrag gelijk aan 15% van het verschil tussen die totalen.

5. Het gemis van een per e-mail of schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van Attema op verrekening daarvan onverlet.

6. Attema dient Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van het ontstaan van kostenverhogende omstandigheden. Als de kostenverhogende omstandigheden niet te wijten zijn aan Attema worden deze verrekend als meerwerk.

F. OPLEVERING

1. De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen maar geldt nooit als fatale termijn. Bij overschrijding van deze levertijd zal Attema in overleg treden met Opdrachtgever.

2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, wanneer:

 • Attema aan Opdrachtgever heeft aangegeven dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaardt; of
 • maximaal acht dagen zijn verstreken nadat Attema per e-mail of schriftelijk aan Opdrachtgever heeft verklaard dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft het werk niet binnen die termijn heeft goedgekeurd of aanvaard; of
 • Opdrachtgever het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

3. Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.

4. Oplevering ontslaat Attema van alle aansprakelijkheid voor gebreken die Opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.

5. Door de oplevering gaat het risico voor het werk over van Attema naar Opdrachtgever.

G. GARANTIE

1. Binnen de grenzen van hetgeen hieronder is opgenomen verbindt Attema zich om gebreken, die ten tijde van de oplevering reeds aanwezig waren pas na de oplevering, maar binnen 6 maanden na de oplevering, kenbaar worden, kosteloos te herstellen.

2. De hiervoor onder G.1. opgenomen verplichting zijn alleen van toepassing op gebreken die bij de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van het werk. De verplichting is niet van toepassing op gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door opdrachtgever, veranderingen aangebracht zonder per e-mail of schriftelijke toestemming van Attema of door Opdrachtgever uitgevoerde reparaties dan wel normale slijtage of gebreken waarvoor Opdrachtgever aansprakelijk is ingevolge D.6.

3. Om zich op de rechten voortvloeiende uit G.1. Te kunnen beroepen moet Opdrachtgever Attema:

 • onverwijld per e-mail of schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen;
 • aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het werk dan wel - indien en voor zover het ontwerp van het werk van Attema afkomstig is - het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van Attema, onverminderd het bepaalde in D.6.;
 • alle medewerking te verlenen om hem in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.

4. De door de hiervoor onder G. opgenomen verplichtingen vervangen gebrekkige onderdelen worden eigendom van Attema.

5. Door de werkzaamheden van Attema ontstaat er geen verbetering in de waterhuishouding, Attema volgt de dragende dakconstructie en dakbeschot. Attema is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wateraccumulatie op het dak. Tenzij in de aanbieding werkzaamheden zijn opgenomen voor verbetering van de waterhuishouding en deze werkzaamheden niet naar behoren zijn uitgevoerd.

6. Als naar het oordeel van Attema de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van opdrachtgever bij herstel, heeft opdrachtgever recht op schadevergoeding.

H. BETALINGEN

1. Na het sluiten van de overeenkomst is Attema gerechtigd om van Opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet zal nakomen. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met het stellen van zekerheid heeft Attema het recht de werkzaamheden op te schorten dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen.

2. Betaling door opdrachtgever geschiedt in termijnen in evenredigheid met de voortgang (regie) of tijdsduur (aanneming) van het werk, zonder recht op korting of verrekening.

3. Indien betaling op voortgang is afgesproken moet betaling telkens uiterlijk binnen 14 dagen na versturing van de rekening plaats vinden. Vooruitbetaling geschiedt uiterlijk binnen 7 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

4. Indien betaling op tijdsduur (aanneming) is afgesproken moet 50% van de betaling geschieden voor aanvang van de leveranties en de werkzaamheden en 50% binnen 14 dagen na uitvoering van de levering en de werkzaamheden.

5. Betalingen van meerwerk moeten binnen 14 dagen nadat Attema de rekening heeft verstuurd geschieden.

6. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever in verzuim en is Attema bevoegd het werk en de garantie te schorsen, onverminderd de hem verder toekomende rechten.

7. Opdrachtgever is vanaf het moment dat deze in verzuim is, over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van Opdrachtgever bedragen elke keer achtenveertig euro en veertig euro cent (€ 48,40) die ten laste van Opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van Attema.

9. Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan de Attema de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschiedt.

10. In geval van liquidatie, faillissement, surséance van betaling van opdrachtgever of wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard, zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

11. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

12. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Attema verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 Burgerlijk Wetboek) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

13. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever verschuldigd:

 • Over de eerste vijfentwintig honderd euro (€ 2.500,00): vijftien procent (15%);
 • Over het meerdere tot vijfduizend euro (€ 5.000,00): tien procent (10%);
 • Over het meerdere tot tien duizend euro (€ 10.000,00): vijf procent (5%);
 • Over het meerdere tot twee honderd duizend euro (€ 200.000,00): één procent (1%);
 • Over het meerdere: een half procent (0,5%) met een maximum van zesduizend zevenhonderd vijfenzeventig euro (€ 6.775,00). Indien Attema aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens de hiervoor onder H.7. bedoelde rente verschuldigd.

14. Opdrachtgever is jegens Attema de door Attema gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen als Attema en Opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij Opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

15. Attema blijft de eigenaar van alle zaken (zoals materialen en onderdelen) zolang opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, met inbegrip van hetgeen opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

I. OVERMACHT

1. Attema is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Attema geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Attema niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Weersomstandigheden, werkstakingen in het bedrijf van Attema of van derden, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid en/of algemene vervoersproblemen daaronder begrepen. Attema heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Attema zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Attema kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes maanden, dan is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zoveel Attema ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Attema gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

J. ONTBINDING

1. Onverminderd de hem verder toekomende rechten is Attema bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, als opdrachtgever:

a. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;

b. surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;

c. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor Attema voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten.

2. Beëindiging en schorsing geschiedt door middel van een per e-mail of schriftelijke verklaring zonder dat Attema gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.

3. Alle vorderingen die Attema in deze gevallen op opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

K. AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien Attema aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Attema is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Attema is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Attema kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Attema aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Attema toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Attema is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Attema of zijn leidinggevende ondergeschikten.

6. Attema herstelt voor eigen rekening schade aan het werk, die is ontstaan alvorens het werk is opgeleverd, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt, onverminderd het bepaalde in D.6.

7. Attema is aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade aan personen en andere zaken dan het werk, voor zover deze schade is veroorzaakt door de uitvoering van het werk en het gevolg is van schuld van Attema of van door hem ingeschakelde hulppersonen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.

8. De hiervoor opgenomen artikelen gelden op overeenkomstige wijze, indien Attema werkzaamheden verricht ter vervulling van zijn garantiebepaling zoals opgenomen onder G.

9. Na de oplevering is Attema niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk dan tot nakoming van de onder G. omschreven garantieverplichtingen.

10. Attema is slechts aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden schade als gevolg van de onder G.1. bedoelde gebreken, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.

11. Als Attema is gehouden de schade die opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering.

12. Elke aanspraak op vergoeding of herstel van voor resp. na de oplevering geleden schade vervalt, indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de oplevering resp. op de dag waarop de garantieperiode afloopt kenbaar is gemaakt.

13. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van opdrachtgever jegens Attema ingevolge deze voorwaarde, verjaart door verloop van één jaar nadat opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.

L. SLOT

1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Attema en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

4. Indien Attema niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Attema in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen

5. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Attema partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft

Attema Daktechniek
Attema Daktechniek is de professionele dakdekker in Assen, Drenthe en omgeving. Met jarenlange ervaring en passie in dakwerk leveren wij vakwerk. Het dakdekkersbedrijf in Assen.

Contact

Attema Daktechniek
Leliestraat 13
9404 SM Assen

T 06-18 52 76 45
E info@attemadak.nl


Copyricht © 2019 - Alle rechten voorbehouden